SBUO 


ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

НАДЛЕЖНОСТИ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА РЕПУБЛИЧКИХ МИНИСТАРСТАВА У УПРАВНОМ ОКРУГУ

 
Инспекција рада

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Одсек Инспекције рада Севернобачки управни округ Суботица

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларије IV спрат, бр: 48 и 58

Контакт: тел/факс:

Суботица: 024/552-398; 024/641-111 лок.:184

Бачка Топола: 024/715-258

E-mail:

subotica.ir@minrzs.gov.rs

www.minrzs.gov.rs

Надлежности инспекције рада:

 • надзор у области рада и радних односа;
 • надзор у облати безбедности и здравља на раду;
 • активности на сузбијању рада на црно;
 • активности на смањењу броја повреда повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације);
 • контрола услова рада и ризика по безбедност и здравље на раду;
 • увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду;
 • утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду пре почетка обављања делатности, као и друге послове одређене законом.

Божо Ивковић – Шеф Одсека инспекције рада

Републички инспектори рада:

Дејан Спировски

Никола Ивеља - Бачка Топола

Младен Тришић 
Тржишна инспекција

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Сектор тржишне инспекције, Одељење Суботица

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларије (анекс зграде) бр: 5, 6 и 7

Контакт: тел/факс: 024/553-296

Суботица: 024/557-376

E-mail: trzisna.subotica@mtt.gov.rs

www.mtt.gov.rs

Надлежности инспекције:

Tржишнa инспекцијa обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују:

 • услови за обављање промета робе и вршење услуга које обављају правна и физичка лица и предузетници, цене робе и услуга, квалитет индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету, квалитет услуга, утврђивање услова за обављање привредних делатности у областима које чине предмет контроле, предузимање мера на које је законом овлашћен, спречавање нелојалне конкуренције (контрола рекламирања, оглашавања и нуђења робе, услуга, навођењем података којима се ствара или може створити забуна на тржишту, контрола продаје робе са ознакама и подацима који стварају или могу створити забуну у погледу порекла и квалитета робе и друго);
 • инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује заштита потрошача и област оглашавања и инспекцијски надзор над производњом и прометом робе којом се повређују права интелектуалне својине као и надзор над производњом и прометом робе заштићене ауторским или сродним правом.

Атила Ковач – начелник Одељења тржишне инспекције у Суботици

Републички тржишни инспектори:

Мирела Зорић

Нада Мрачевић

Драгана Стојановић

Милена Симић 
Пољопривредна инспекција

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Одељење за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића и органску производњу

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија: II спрат бр. 22

Контакт тел/факс: 024/641-182

Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству) - Маја Јеноваи

Одељење пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног порекла - Елвира Војнић Миљојковић


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Инфо центар: Teл: 011/260-79-60; 011/260-79-61

Факс: 011/260-79-61

E-mail: office@minpolj.gov.rs

www.mpzzs.gov.rs

Омладинских бригада 1, СИВ 3, 11070 Нови Београд 
Фитосанитарна инспекција

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА О ВОДОПРИВРЕДЕ

Управа за заштиту биља

Одељење фитосанитарне инспекције

Одсек фитосанитарне инспекције – Нови Сад

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија: II спрат бр. 22

Контакт тел/факс: 024/552-481

E-mail: ivana.milosevic@minpolj.gov.rs

E-mail: fitosu.2014@gmail.com

www.minpolj.gov.rs

Територија надзора: Севернобачки Управни Округ, Севернобанатски управни Округ, општине Сента, Кањижа и Нови Кнежевац

Област надзора:

 • контрола присуства штетних организама у земљишту и на биљу;
 • систематски надзор биљака и делова биља на присуство штетних организама који се сматрају посебно опасним за биље и резидуа средстава за заштиту биља;
 • безбедност хране у фази примарне производње хране биљног порекла и безбедности хране за животиње биљног порекла у фази примарне производње;
 • производња, дорада, промета и коришћења семена пољопривредног биља;
 • производња, дорада, промета и коришћења семена пољоривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;
 • производња, промет и коришћења садног материјала пољопривредног биља;
 • производња, промета и примене средстава за исхрану и заштиту биља;
 • контрола ограничене употребе и увођење у производњу генетички модификованих организама у свим фазама производње и прераду;
 • контрола рада имаоца јавних овлашћених;
 • обрада свих поднесака везаних за пријаву производње семена и садног материјала на начин и у року прописаном Законом;
 • обрада свих поднесака везаних за упис у регистар: дистрибутера, увозника и произвођача средстава за исхрану и заштиту биља;
 • израда Уверења о признавању семена пољопривредног биља;
 • израда Сертификата о производњи садног материјала;
 • издавање Уверења о здраваственом стању пошиљки биља у унутрашњем промету;
 • контрола по Уредбама - Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде

Фитосанитарни инспектор:

Ивана Милошевић дипл.инж 
Ветеринарска инспекција

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА О ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

Одсек ветеринарске инспекције за Севернобачки управни округ

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларијa II спрат бр. 34

Контакт: тел/факс:

Суботица: 024/687-091, 558-582 и 687-090

Бачка Топола: 024/715-131

E-mail: -

www.mpzzs.gov.rs

Област надзора:

 • надзор у области здравствене заштите животиња;
 • ветеринарска и санитарна контрола у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко осемењавање, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње;
 • oдобравање и контрола рада објеката за производњу намирница животињског порекла ( кланице, млекаре, прерада меда и сл. );
 • контрола објеката за производњу хране за животиње;
 • контрола нешкодљивог уклањања лешева и отпадака животињског порекла;
 • контрола промета лекова и биолошких средстава у ветерини;
 • надзор ветеринарских станица, амбуланти, института.

Aлександар Пижурица – Шеф одсека ветеринарске инспекције Севернобачког управног округа

Републички ветеринарски инспектори:

Матилда Орчић Шоблохер

Слађана Ковачевић

Ева Нађ - Бачка Топола 
Туристичка инспекција

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Сектор туристичке инспекције; Одељење туристичке инспекције Нови Сад; Туристичка инспекција у Суботици

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларијa: I спрат бр. 10

Контакт: тел/факс: 024/525-301, 641-148

E-mail: biljana.rukavina@mtt.gov.rs

www.mtt.gov.rs

Област надзора:

 • Вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора;
 • Утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности;
 • Заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у областима туризма и угоститељства;
 • Израду извештаја и информација о раду Сектора и стању у областима у којима се обавља надзор;
 • Праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа;
 • Правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора;
 • Сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача;
 • Праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам.

Биљана Рукавина – туристички инспектор и координатор за Севернобачки, Западнобачки и Севернобанатски управни округ

Туристички инспектори:

Златко Матић

Љиљана Граховац

Драган Будановић 
Здравствена инспекција

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Републичка здравствена инспекција; Сектор за здравствену инспекцију Одсек у Новом Саду

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија: I спрат бр. 15

Контакт: тел/факс: 024/556-074

E-mail: -

www.zdravlje.gov.rs

Област надзора:

 • Обављање инспекцијских надзора у објектима под наздором (Заводи, болнице, Домови здравља, апотеке, лабораторије и приватна пракса);
 • Утврђивање испуњености услова за почетак рада приватне праксе- по захтеву странака;
 • Недељно и месечно сасављање и слање извештаја о раду – Министарству здравља;
 • Редовна пословна комуникација са другим државним органима и странкама (приговори, жалбе...);

Здравствени инспектор:

Данијела Обренић 
Санитарна инспекција

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Сектор за санитарни надзор и јавно здравље; Одељење за санитарну инспекцију Суботица

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларије: I спрат бр. 16, 17 и 18

Контакт: 024/524-429, 671-305

E-mail: sanitarnas@gmail.com

www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

У Сектору за санитарни надзор и превентивномедицинску делатност обављају се следећи послови:

 • припремање предлога стратегија, програма и планова у области санитарног надзора и превентивно медицинске делатности на територији Покрајине;
 • обезбеђење услова за спровођење активности у области јавног здравља који се односе на друштвену бригу за здравље;
 • обављање инспекцијских и са њима повезаних стручних послова који обухватају санитарни надзор у областима заштите становништва од заразних и незаразних болести и изложености дуванском диму, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће и угоститељства;
 • на позив министарства надлежног за послове здравља учешће у радним групама и давање мишљења у припреми прописа у области јавног здравља и у области санитарног надзора;
 • сарадња, учешће у координацији и припреми домаћих и међурегионалних пројеката;
 • израда упутстава за рад санитарних инспектора;
 • давање мишљења у вези са применом прописа у области санитарног надзора;
 • давање мишљења у вези са вршењем послова санитарне инспекције;
 • припремање одговора на тужбе у вези са вођењем управног спора и одговоре на тужбе због накнаде штете у вези са вођењем управног поступка инспектора;
 • израду нацрта записника о извршеном надзору над радом санитарних инспектора инспектора;
 • праћење ефикасности спровођења мера санитарног надзора;
 • решавање у управним стварима у првом степену;
 • санитарни надзор у областима и објектима који подлежу санитарном надзору у складу са законом;
 • контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја;
 • надзор над лицима која подлежу санитарном надзору;
 • превентивномедицинску делатност над лицима која су законом стављена под здравствени надзор;
 • надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором;
 • давање мишљења на планска документа, урбанистичке и просторне планове;
 • давање мишљења о санитарним условима у поступку издавања акта о урбанистичко-техничким условима у поступцима изградње објеката под санитарним надзором;
 • утврђивање испуњености услова пре изградње или реконструкције објеката у којима се обавља здравствена делатност, јавно снабдевање становништва водом за пиће и производње животних намирница путем индустријских постојења;
 • утврђивање испуњености услова у објектима за које није потребна претходна сагласност за рад;
 • контрола нове хране, дијететских производа, дечије хране-замене за мајчино млеко, дијететских суплемената и соли за исхрану људи и производњу адитива, арома, ензимских препарата неживотињског порекла и помоћних средстава неживотињског порекла, као и воде за пиће у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и воде за јавно снабдевање становништва водом за пиће у свим фазама производње, прераде и промета, као и испитивање здравствене исправности предмета опште употребе;
 • утврђивање хигијенске исправности воде за пиће;
 • надзор над спречавањем и сузбијањем заразних болести;
 • поступање по представкама и предлозима грађана;
 • по решењу министра надлежног за послове здравља организовање предавања и полагања испита за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени;
 • праћење стања у области јавног здравља;
 • праћење примене закона и других прописа у области јавног здравља и учествовање у припремању предлога прописа које као овлашћени предлагач Скупштина АП Војводине предлаже Народној скупштини Републике Србије;
 • праћење организације и рада завода за јавно здравље на територији АП Војводине и предлагање одговарајућих мера и активности за побољшање организације и рада;
 • остваривање сарадње са надлежним органима Републике Србије и другим организацијама и институцијама које се баве пословима јавног здравља као и остваривање међусекторске сарадње у области јавног здравља;
 • координација, подстицање, организација и усмеравање спровођења делатности у области јавног здравља на територији Покрајине која се остварује делатношћу органа АП Војводине и јединица локалне самоуправе заједно са носиоцима и учесницима у области јавног здравља;
 • праћење здравственог стања становништва као и предлагање и предузимање мера за његово унапређење;
 • праћење параметара оптерећења болешћу становништва на територији Покрајине као и предлагање и предузимање мера за његово смањење;
 • промоција здравља и спровођење мера за очување и унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести и фактора ризика;
 • обезбеђивање услова за обављање делатности здравствених установа, планирање и остваривање програма, у области јавног здравља;
 • припрема предлога посебних програма из области јавног здравља за територију Покрајине, у складу са законом;
 • учешће у обезбеђивању услова за брзо реаговање у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији Покрајине, у складу са законом и мерама Владе АП Војводине;
 • праћење рада завода за јавно здравље на територији Покрајине у остваривању програма из области јавног здравља;
 • давање мишљења у вези са применом прописа и вршењем послова у области јавног здравља;
 • сарадња, учешће у координацији и припреми домаћих и међурегионалних пројеката у области јавног здравља;
 • праћење и предлагање мера за развој нових организационих модела, као и стратегија у области јавног здравља на територији Покрајине и обављање и других нормативно-правних послова;
 • управно надзорних и управних послова;
 • документационих послова;
 • статистичко-евиденционих послова;
 • студијско – аналитичких послова;
 • стручно-оперативних послова у области санитарног надзора и превентивномедицинске делатности.

др Небојша Брцан – начелник Одељења санитарне инспекције у Суботици

Покрајински санитарни инспектори:

Здравка Шаренац

Јулијана Тодоровић

Богдана Максић

Гордана Чавлин 
Инспекција заштите животне средине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА СУБОТИЦА

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларијa: V спрат, бр. 59

Контакт тел/факс: 024/641-153

E-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

www.eko.vojvodina.gov.rs/

I. Покрајински инспектор за заштиту животне средине- Сектор за инспекцијске послове - област индустрије

Територија надзора: Севернобачки управни округ, Западнобачки управни округ, Севернобанатски управни округ (општине: Кањижа, Сента и Ада)

Област надзора:

 • Заштита ваздуха;
 • Заштита вода (отпадне воде);
 • Заштта од буке у животној средини;
 • Заштита од најонизујућих зрачења (ултра и инфрацрвено зрачење, радио фреквенцијско здрачење, електромагнетна поља ниских фреквенција, ласерско зрачење и ултразвуки звук);
 • Управљање са амбалажом и амбалажним отпадом;
 • Управљање са опасним и неопасним отпадом;
 • Интегрисано спречавање и загађење животне средине (активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола);
 • Процена утицаја пројеката који се изводе или планирају из области индустрије, саобраћаја, рударства, енергетике, пољопривреде, шумарства, водорпивреде, управљање отпадном, комуналне делатности, објекти који се планирају у заштићеном природном добру и у заштићеној околини непоректног културног добра на животну средину.

Покрајински инспектор за заштиту животне средине:

Драган Секулић

II. Инспектори за заштиту животне средине у облaсти заштите и коришћења природних добара и ресурса

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија V спрат број 63

Контакт тел/факс: 024/533-778

E-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

www.eko.vojvodina.gov.rs/

Инспектори за заштиту животне средине у облaсти заштите и коришћења природних добара и ресурса:

Огњенка Николић

Злата Павловић

III. Инспектори заштите животне средине у области рибарства

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија V спрат број 63

Контакт тел/факс: 024/533-608

E-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

www.eko.vojvodina.gov.rs/

Инспектори заштите животне средине у области рибарства:

Јовица Млађеновић 
Фитосанитарна инспекција за безбедност хране

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА О ВОДОПРИВРЕДЕ

Управа за заштиту биља; Фитосанитарна инспекција за безбедност хране

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија: VII спрат бр. 93

Контакт: тел/факс:024/524-677

E-mail: goran.blesic@mtt.gov.rs

www.mtt.gov.rs

Републички фитосанитарни инспектор за безбеденост хране:

Горан Блесић 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија: IV спрат бр. 50

Контакт: тел/факс:024/533-788

E-mail: goran.blesic@mtt.gov.rs

www.mtt.gov.rs

Област надзора:

 • надзор у области политике шумарстава, очувања шума;
 • унапређење и коришћење шума и дивљачи;
 • спровођење мера заштите шума и дивљачи;
 • контрола семена и садног материјала у шумарству.

Шумарски и ловни инспектор:

Милан Радојчић 
Просветни саветник

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ Владица ЦветковићИ НАУКЕ

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

 • Школска управа Сомбор - Просветни саветник. 
Пољопривредна инспекција

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Сектор пољопривредне инспекције

Област надзора:

 • коришћење, обрада и заштита пољопривредног земљишта.

НЕМАМО ЗАПОСЛЕНОГ ИНСПЕКТОРА,
ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СЕ ОБРАТИТИ НА АДРЕСУ:

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Омладинских бригада 1, СИВ 3, 11070 Нови Београд
E-mail: office@minpolj.gov.rs
Телефон: 011/260-79-60; 011/260-79-61
Факс: 011/260-79-61