SBUO  НАДЛЕЖНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Окрузи су својевремено основани Уредбом о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта ("Службени гласник РС", 36/92, 52/92, 3/93, 60/93 и 5/95) коју је донела Влада Републике Србије на основу члана 90. тачка 5. Устава РС и члана 2. тачка 5. Закона о Влади РС ("Службени гласник РС", број 5/91).

Севернобачки управни округ је основан за територију града Суботица и општине Бачка Топола и Мали Иђош, са седиштем у Суботици

Законом о државној управи ("Службени гласник РС", број 79/05и 101/07) уређен је начин образовања управних округа.

Уредбом Владе којом се установљавају Управни окрузи ("Службени гласник РС", број 15/06) одређују се њихови називи, подручја и седиште. Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје.

Органи државне управе у Округу могу да обављају један или више следећих послова:

• да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења,

• да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и

• да врше инспекцијски надзор.

С обзиром да је Управни округ у ствари збир различитих послова државне управе, које врше различити органи државне управе на истој територији, нема сопствене, изворне надлежности из домена послова државне управе.

Управни округ чине Стручна служба и начелник управног округа. Стручном службом управног округа руководи начелник Округа.

Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. У оквиру Стручне службе образована је ужа унутрашња јединица – Одсек за опште послове којим руководи шеф Одсека, Весна Бајић, дипломирани правник.

У Одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на: остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе; пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а образоване за подручје шире или уже од подручја Управног округа; пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа; послови припреме Пословника о раду Савета управног округа; послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја; управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника; послове евиденције и развоја кадрова; послови оцењивања државних службеника; послови анализирања радних места; планирање извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промени квоте, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених; састављање анализа, извештаја и информација; послови јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедиција предмета, дактилографски послови и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора; припрему и спровођење Плана интегритета стручне службе; као и послове који се односе на безбедност и заштиту на раду.

Надлежности начелника Округа, као и детаљни описи послова запослених у Стручној служби, наведени су у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у стручној служби Севернобачког управног округа. Правилником је систематизовано укупно седам радних места, укључујући и начелника управног Округа. Сва радна места су попуњена: запослено је на неодређено време пет државних службеника и три намештеника: један државни службеник на V групи положаја, један државни службеник у звању саветника, један државни службеник у звању сарадника, два државна службеника у звању референта и три намештеника IV врсте радних места. У Стручној служби управног округа Уговором о делу радно је ангажовано једно лице за обављање послова из области информатике.