SBUO  NADLEŽNOSTI I ORGANIZACIJA

Okruzi su svojevremeno osnovani Uredbom o načinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta ("Službeni glasnik RS", 36/92, 52/92, 3/93, 60/93 i 5/95) koju je donela Vlada Republike Srbije na osnovu člana 90. tačka 5. Ustava RS i člana 2. tačka 5. Zakona o Vladi RS ("Službeni glasnik RS", broj 5/91).

Severnobački upravni okrug je osnovan za teritoriju grada Subotica i opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, sa sedištem u Subotici

Zakonom o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 79/05i 101/07) uređen je način obrazovanja upravnih okruga.

Uredbom Vlade kojom se ustanovljavaju Upravni okruzi ("Službeni glasnik RS", broj 15/06) određuju se njihovi nazivi, područja i sedište. Upravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje.

Organi državne uprave u Okrugu mogu da obavljaju jedan ili više sledećih poslova:

• da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu odnosno o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja,

• da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i

• da vrše inspekcijski nadzor.

S obzirom da je Upravni okrug u stvari zbir različitih poslova državne uprave, koje vrše različiti organi državne uprave na istoj teritoriji, nema sopstvene, izvorne nadležnosti iz domena poslova državne uprave.

Upravni okrug čine Stručna služba i načelnik upravnog okruga. Stručnom službom upravnog okruga rukovodi načelnik Okruga.

Stručna služba je zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku Upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave. U okviru Stručne službe obrazovana je uža unutrašnja jedinica – Odsek za opšte poslove kojim rukovodi šef Odseka, Vesna Bajić, diplomirani pravnik.

U Odseku za opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave; pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu upravnog okruga; poslovi pripreme Poslovnika o radu Saveta upravnog okruga; poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od javnog značaja; upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika; poslove evidencije i razvoja kadrova; poslovi ocenjivanja državnih službenika; poslovi analiziranja radnih mesta; planiranje izvršenja budžeta i kvota, izradu zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvote, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; poslovi javnih nabavki; čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; prijem, evidentiranje, združivanje, razvođenje, arhiviranje i ekspedicija predmeta, daktilografski poslovi i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora; pripremu i sprovođenje Plana integriteta stručne službe; kao i poslove koji se odnose na bezbednost i zaštitu na radu.

Nadležnosti načelnika Okruga, kao i detaljni opisi poslova zaposlenih u Stručnoj službi, navedeni su u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u stručnoj službi Severnobačkog upravnog okruga. Pravilnikom je sistematizovano ukupno sedam radnih mesta, uključujući i načelnika upravnog Okruga. Sva radna mesta su popunjena: zaposleno je na neodređeno vreme pet državnih službenika i tri nameštenika: jedan državni službenik na V grupi položaja, jedan državni službenik u zvanju savetnika, jedan državni službenik u zvanju saradnika, dva državna službenika u zvanju referenta i tri nameštenika IV vrste radnih mesta. U Stručnoj službi upravnog okruga Ugovorom o delu radno je angažovano jedno lice za obavljanje poslova iz oblasti informatike.