SBUO  NADLEŽNOSTI I ORGANIZACIJA

Okruzi su svojevremeno osnovani Uredbom o načinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta ("Službeni glasnik RS", 36/92, 52/92, 3/93, 60/93 i 5/95) koju je donela Vlada Republike Srbije na osnovu člana 90. tačka 5. Ustava RS i člana 2. tačka 5. Zakona o Vladi RS ("Službeni glasnik RS", broj 5/91).

Severnobački upravni okrug je osnovan za teritoriju grada Subotica i opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, sa sedištem u Subotici

Zakonom o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 79/05i 101/07) uređen je način obrazovanja upravnih okruga.

Uredbom Vlade kojom se ustanovljavaju Upravni okruzi ("Službeni glasnik RS", broj 15/06) određuju se njihovi nazivi, područja i sedište. Upravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje.

Organi državne uprave u Okrugu mogu da obavljaju jedan ili više sledećih poslova:

• da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu odnosno o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja,

• da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i

• da vrše inspekcijski nadzor.

S obzirom da je Upravni okrug u stvari zbir različitih poslova državne uprave, koje vrše različiti organi državne uprave na istoj teritoriji, nema sopstvene, izvorne nadležnosti iz domena poslova državne uprave.

Upravni okrug čine Stručna služba i načelnik upravnog okruga. Stručnom službom upravnog okruga rukovodi načelnik Okruga.

U Odseku za opšte poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave; pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; poslove iz oblasti reforme državne uprave; upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika; evidenciju i razvoj kadrova; dostupnost informacijama od javnog značaja; poslove vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika; poslove analiziranja radnih mesta; stručne poslove za potrebe Saveta upravnog okruga; planiranje izvršenja budžeta i kvota, izradu zahteva za promenu u aproprijaciji i promenu kvota, izradu zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima, ivršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; poslove javne nabavke; nabavku, čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; prijem, evidentiranje, združivanje, razvođenje, arhiviranje i ekspediciju predmeta; saradnja sa regionalnim organizacijama u oblasti razvoja lokalnih samouprava i okruga, kao i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga.

Sva radna mesta su popunjena: zaposleno je na neodređeno vreme četiri državna službenika i dva nameštenika: jedan državni službenik u zvanju savetnika, jedan državni službenik u zvanju saradnika, dva državna službenika u zvanju referenta, jedan nameštenik I vrste i jedan mameštenik IV vrste radnih mesta. Načelnik Okruga je funkcioner.