home » src » inspekcija

 menu-sredina
О Округу
Контакт
Вести
Актуелности
Документи
Информатор о раду
e-Услуге
Архива
  Линкови

Мапа презентације
A A
   

  О ОКРУГУ
 
  Увод
linija
  Начелник округа
linija
  Надлежности и организација
linija
  Инспекцијске службе
linija
  Суботица
linija
  Бачка Топола
linija
  Мали Иђош
 
pretraga

 
WEB OKRUŽENJE IMENIK VLADE RS NARODNA SKUPŠTINA RS
VLADA RS
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS
Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine RS

Инспекцијске службе

ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ

 

 

НАДЛЕЖНОСТИ ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА РЕПУБЛИЧКИХ МИНИСТАРСТАВА У УПРАВНОМ ОКРУГУ


МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Одсек Инспекције рада Севернобачки управни округ Суботица

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1
Канцеларије IV спрат, бр:  48 и 58
Контакт: тел/факс:

Суботица: 024/ 552-398; 024/641 -111 лок. 184

Бачка Топола: 024/715-258

E-mail: subotica.ir@minrzs.gov.rs

 

Надлежности инспекције рада:

 • надзор у области рада и радних односа;

 • надзор у облати безбедности и здравља на раду;

 • активности на сузбијању рада на црно;

 • активности на смањењу броја повреда повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације);

 • контрола услова рада и ризика по безбедност и здравље на раду;

 • увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду;

 • утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду пре почетка обављања делатности, као и друге послове одређене законом.


Божо Ивковић – Шеф Одсека инспекције рада

Републички инспектори рада:

Дејан Спировски

Никола Ивеља  - Бачка Топола

Александра Стаменовић

www.minrzs.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Сектор тржишне инспекције

Одељење Суботица

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларије (анекс зграде) бр: 5, 6 и 7

Контакт тел/факс: 024/553-296

Суботица: 024/557-376

Б. Топола: 024/715-920

 

Tржишнa инспекцијa обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују:

 • услови за обављање промета робе и вршење услуга које обављају правна и физичка лица и предузетници, цене робе и услуга, квалитет индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету, квалитет услуга, утврђивање услова за обављање привредних делатности у областима које чине предмет контроле, предузимање мера на које је законом овлашћен, спречавање нелојалне конкуренције (контрола рекламирања, оглашавања и нуђења робе, услуга, навођењем података којима се ствара или може створити забуна на тржишту, контрола продаје робе са ознакама и подацима који стварају или могу створити забуну у погледу порекла и квалитета робе и друго);

 • инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује заштита потрошача и област оглашавања и инспекцијски надзор над производњом и прометом робе којом се повређују права интелектуалне својине као и надзор над производњом и прометом робе заштићене ауторским или сродним правом;

Атила Ковач – начелник Одељења тржишне инспекције у Суботици

Републички тржишни инспектори:

Мирела Зорић

Нада Мрачевић

Драгана Стојановић

Милена Симић

Љубица Вујачић  - Бачка Топола

е-mail адреса: trzisna.subotica@mtt.gov.rs

www.mtt.gov.rs

* УПУТСТВО У СЛУЧАЈУ РЕКЛАМАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Пољопривредна инспекција

Одељење за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића и органску производњу

Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1.

Канцеларија: II спрат бр.  22

Контакт тел/факс: 024/641-182

Тренутно немамо запосленог инспектора.
За све информације се обратити на адресу Министарства:

Е-mail: www.mpzzs.gov.rs

Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Инфо центар: Teл: 011/260-79-60; 011/260-79-61|
Факс: 011/260-79-61 |
E-пошта: office@minpolj.gov.rs
Омладинских бригада 1, СИВ 3, 11070 Нови БеоградОбласт надзора:

 • Контрола производње, прераде, квалитета и промета грожђа   намењеног за производњу вина

 • Контрола производње, прераде и квалитета шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина;

 • Контрола производње грожђа и вина са ЗГП;

 • Контрола испуњености услова за производњу шире, вина и других производа;

 • Узорковање шире и вина у производњи и промету;

 • Контрола испуњености услова за производњу етанола;

 • Контрола производње и промета етанола као и сировине за производњу истог;

 • Контрола квалитета етанола у производњи и промету;

 • Узорковање етанола у производњи и промету;

 • Контрола испуњености услова за производњу ракије и других алкохолних пића;

 • Контрола производње и промета ракије и других алкохолних пића;

 • Узорковање ракије и других алкохолних пића у производњи и промету;

 • Контрола испуњености услова за производњу пива као и услужно пуњење;

 • Контрола производње и промета пива;

 • Узорковање пива у производњи и промету;

 • Контрола квалитета сировина за производњу освежавајућих безалкохолних пића

 • Контрола услова за чување, складиштење и транспорт сировина и готових производа који су односе на освежавајућа безалкохолна пића

 • Узорковање освежавајућих безалкохолних пића у производњи и промету;

 • Контрола хране биљног порекла и безалкохолних пића у фази производње, прераде и промета на велико;

 • Контрола вина и алкохолних пића у фази промета на мало.

Републички пољопривредни  инспектор

www.mpzzs.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Одељење фитосанитарне инспекције

Одсек фитосанитарне инспекције – Нови Сад

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија: II спрат бр.  22

Контакт тел/факс: 024/552-481

E-mail ivana.milosevic@minpolj.gov.rs; fitosu.2014@gmail.com

 Територија надзора: Севернобачки Управни Округ, Севернобанатски управни Округ, општине Сента, Кањижа и Нови Кнежевац

 

Област надзора:

 •  контрола присуства штетних организама у земљишту и на биљу;

 • систематски надзор биљака и делова биља на присуство штетних организама који се сматрају посебно опасним за биље и резидуа средстава за заштиту биља;

 • безбедност хране у фази примарне производње хране биљног порекла и безбедности хране за животиње биљног порекла у фази примарне производње;

 • производња, дорада, промета и коришћења семена пољопривредног биља;

 • производња, дорада, промета и коришћења семена пољоривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;

 • производња, промет и коришћења садног материјала пољопривредног биља;

 • производња, промета и примене средстава за исхрану и заштиту биља;

 • контрола ограничене употребе и увођење у производњу генетички модификованих организама у свим фазама производње и прераду;

 • контрола рада имаоца јавних овлашћених;

 • обрада свих поднесака везаних за пријаву производње семена и садног материјала на начин и у року прописаном Законом;

 • обрада свих поднесака везаних за упис у регистар: дистрибутера, увозника и произвођача средстава за исхрану и заштиту биља;

 • израда Уверења о признавању семена пољопривредног биља;

 • израда Сертификата о производњи садног материјала;

 • издавање  Уверења о здраваственом стању пошиљки биља у унутрашњем промету;

 • контрола по Уредбама - Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде

Фитосанитарни инспектор


Ивана Милошевић дипл.инж


www.mpzzs.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

Одсек ветеринарске инспекције за Севернобачки управни округ

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларијa II спрат  бр. 34

E-mail: vetinsp@eunet.rs

Контакт: тел/ факс:

Суботица: 024/687-091, 558-582 и 687-090

Бачка Топола: 024/715-131

 

Област надзора:

 • надзор у области здравствене заштите животиња;

 • ветеринарска и санитарна контрола у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко осемењавање, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње;

 • oдобравање и контрола рада објеката за производњу намирница животињског порекла ( кланице, млекаре, прерада меда и сл. );

 • контрола објеката за производњу хране за животиње;

 • контрола нешкодљивог уклањања лешева и отпадака животињског порекла;

 • контрола промета лекова и биолошких средстава у ветерини;

 • надзор ветеринарских станица, амбуланти, института;


Aлександар Пижурица – Шеф одсека ветеринарске инспекције Севернобачког управног округа

Републички ветеринарски инспектори:

Ружа Делић

Матилда Орчић Шоблохер

Jелена Делић - привремено повремени послови

Ева Нађ - Бачка Топола

Душан Станимиров - Бачка Топола и Мали Иђош - привремено повремени послови

www.mpzzs.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Сектор туристичке инспекције

Одељење туристичке инспекције Нови Сад

Туристичка инспекција у Суботици

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларијa: I спрат бр. 10

Контакт тел/ факс:  024/525-301, 641-148

E-mail: biljana.rukavina@mtt.gov.rs

 

Област надзора:

 •  Вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора;

 • Утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности;

 • Заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у областима туризма и угоститељства;

 • Израду извештаја и информација о раду Сектора и стању у областима у којима се обавља надзор;

 • Праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и предузимање  едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа;

 • Правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора;

 • Сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача;

 • Праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам.

Биљана Рукавина – туристички инспектор и координатор за Севернобачки, Западнобачки и Севернобанатски управни округ

Туристички инспектори:

Златко Матић

Љиљана Граховац

Драган Будановић

www.mtt.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Републичка здравствена инспекција

Сектор за здравствену инспекцију Одсек у Новом Саду

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија: I спрат бр. 15

Контакт: тел/ факс:  024/556-074,

Област надзора:

 • Обављање инспекцијских надзора у објектима под наздором (Заводи, болнице, Домови здравља, апотеке, лабораторије и приватна пракса);

 • Утврђивање испуњености услова за почетак рада приватне праксе- по захтеву странака;

 • Недељно и месечно сасављање и слање извештаја о раду – Министарству здравља;

 • Редовна пословна комуникација са другим државним органима и странкама (приговори, жалбе...);

НЕМАМО ЗАПОСЛЕНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ИНСПЕКТОРА,
ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СЕ ОБРАТИТИ НА АДРЕСУ:
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
ЗДРАВСТВЕНA ИНСПЕКЦИЈА
ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ИНСПЕКЦИЈУ
СА СЕДИШТЕМ У НОВОМ САДУ
Др Даница Живковић
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 6
БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 021/427-130

www.zdravlje.gov.rs

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Сектор за санитарни надзор и јавно здравље

Одељење за санитарну инспекцију Суботица

Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларије: I спрат бр.  16, 17 и 18

Контакт тел/факс:  024/524-429, 671-305

E-mail:sanitarnas@gmail.com

 У  Сектору  за санитарни надзор и превентивномедицинску делатност обављају се следећи послови: 

 • припремање предлога стратегија, програма и планова у области санитарног надзора и превентивно медицинске делатности на територији Покрајине;

 • обезбеђење услова за спровођење активности у области јавног здравља који се односе на друштвену бригу за здравље;

 • обављање инспекцијских и са њима повезаних стручних послова који обухватају санитарни  надзор у областима заштите становништва од заразних и незаразних болести и изложености дуванском диму, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва  хигијенски исправном водом за пиће и угоститељства;

 • на позив министарства надлежног за послове здравља учешће у радним групама и давање мишљења у припреми прописа у области јавног здравља и у области санитарног надзора;

 • сарадња, учешће у координацији и припреми домаћих и међурегионалних пројеката;

 • израда упутстава за рад санитарних инспектора;

 • давање мишљења у вези са применом прописа у области санитарног надзора;

 • давање мишљења у вези са вршењем послова санитарне инспекције;

 • припремање одговора на тужбе у вези са вођењем управног спора и одговоре на тужбе због накнаде штете у вези са вођењем управног поступка инспектора;

 • израду нацрта записника о извршеном надзору над радом санитарних инспектора инспектора;

 • праћење ефикасности спровођења мера санитарног надзора;

 • решавање у управним стварима у првом степену;

 • санитарни надзор у областима и објектима који подлежу санитарном надзору у складу са законом;

 • контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја,

 • надзор над лицима која подлежу санитарном надзору;

 • превентивномедицинску делатност над лицима која су законом стављена под здравствени надзор,

 • надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором;

 • давање мишљења на планска документа, урбанистичке и просторне планове,

 • давање мишљења о санитарним условима у поступку издавања акта о урбанистичко-техничким условима у поступцима изградње објеката под санитарним надзором,

 • утврђивање испуњености услова пре изградње или реконструкције објеката у којима се обавља здравствена делатност, јавно снабдевање становништва водом за пиће и производње животних намирница путем индустријских постојења;

 • утврђивање испуњености услова у објектима за које није потребна претходна сагласност за рад;

 • контрола нове хране, дијететских производа, дечије хране-замене за мајчино млеко, дијететских суплемената и соли за исхрану људи и производњу адитива, арома, ензимских препарата неживотињског порекла и помоћних средстава неживотињског порекла, као и воде за пиће у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и воде за јавно снабдевање становништва водом за пиће у свим фазама производње, прераде и промета, као и испитивање здравствене исправности предмета опште употребе;

 • утврђивање хигијенске исправности воде за пиће;

 • надзор над спречавањем и сузбијањем заразних болести;

 • поступање по представкама и предлозима грађана;

 • по решењу министра надлежног за послове здравља организовање предавања и полагања испита за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени;

 • праћење стања у области јавног здравља;

 • праћење примене закона и других прописа у области јавног здравља и учествовање у припремању предлога прописа које као овлашћени предлагач Скупштина АП Војводине предлаже Народној скупштини Републике Србије;

 • праћење организације и рада завода за јавно здравље на територији  АП Војводине и предлагање одговарајућих мера и активности за побољшање организације и рада;

 • остваривање сарадње са надлежним органима Републике Србије и другим организацијама и институцијама које се баве пословима јавног здравља као и остваривање међусекторске сарадње у области јавног здравља;

 • координација, подстицање, организација и усмеравање спровођења делатности у области јавног здравља на територији Покрајине која се остварује делатношћу органа АП Војводине и јединица локалне самоуправе заједно са носиоцима и учесницима у области јавног здравља;

 • праћење здравственог стања становништва као и предлагање и предузимање мера за његово унапређење;

 • праћење параметара оптерећења болешћу становништва на територији Покрајине као и предлагање и предузимање мера за његово смањење;

 • промоција здравља и спровођење мера за очување и унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести и фактора ризика;

 • обезбеђивање услова за обављање делатности здравствених установа, планирање и остваривање програма, у области јавног здравља;

 • припрема предлога посебних програма из области јавног здравља за територију Покрајине, у складу са законом;

 • учешће у обезбеђивању услова за брзо реаговање у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији Покрајине, у складу са законом и мерама Владе АП Војводине;

 • праћење рада завода за јавно здравље на територији Покрајине у остваривању програма из области јавног здравља;

 • давање мишљења у вези са применом прописа и вршењем послова у области јавног здравља;

 • сарадња, учешће у координацији и припреми домаћих и међурегионалних пројеката у области јавног здравља;

 • праћење и предлагање мера за развој нових организационих модела, као и стратегија у области јавног здравља на територији Покрајине и обављање и других ;

 • нормативно-правних послова

 • управно надзорних и управних послова;

 • документационих  послова;

 • статистичко-евиденционих послова;

 • студијско – аналитичких послова;

 • стручно-оперативних послова у области санитарног надзора и превентивномедицинске делатности.


др Небојша Брцан – начелник Одељења санитарне инспекције у Суботици

Покрајински санитарни инспектори:

Здравка Шаренац

Јулијана Тодоровић

Богдана Максић

Гордана Чавлин

http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/

  

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА СУБОТИЦА

Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларијa: V спрат, бр. 59

Контакт тел/ факс:  024/641-153

Е-маил: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

 

 1. Покрајински инспектор за заштиту животне средине- Сектор за инспекцијске послове - област индустрије

Територија надзора: Севернобачки управни округ, Западнобачки управни округ, Севернобанатски управни округ (општине: Кањижа, Сента и Ада)

Област надзора:

 • Заштита ваздуха

 • Заштита вода(отпадне воде)

 • Заштта од буке у животној средини

 • Заштита од најонизујућих зрачења (ултра и инфрацрвено зрачење, радио фреквенцијско здрачење, електромагнетна поља ниских фреквенција, ласерско зрачење и ултразвуки звук)

 • Управљање са амбалажом и амбалажним отпадом

 • Управљање са опасним и неопасним отпадом

 • Интегрисано спречавање и загађење животне средине (активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола)

 • Процена утицаја пројеката који се изводе или планирају из области индустрије, саобраћаја, рударства, енергетике, пољопривреде, шумарства, водорпивреде, управљање отпадном, комуналне делатности, објекти који се планирају у заштићеном природном добру и у заштићеној околини непоректног културног добра на животну средину.

 

Покрајински инспектор за заштиту животне средине - Одељење за контролу индустријских објеката - Подручна јединица Суботица

Драган Секулић  

 

 1. inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

  Инспектори за заштиту животне средине
  Одељење за контролу заштите природе и рибљег фонда-

Канцеларија V спрат број 63

Контакт тел/ факс: 024/ 533-778

Е-маил: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

 

Огњенка Николић 

Злата Павловић

Јовица Млађеновић

 

http://www.eko.vojvodina.gov.rs/

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Управа за заштиту биља

Фитосанитарна инспекција за безбедност хране

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија: VII спрат бр.  93

Контакт: тел/факс  024/524-677

Републички фитосанитарни инспектор за безбеденост хране

Горан Блесић

goran.blesic@mtt.gov.rs/

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија: IV спрат бр.  50

Контакт: тел/факс  024/533-788

 

Област надзора:

 • надзор у области политике шумарстава, очувања шума;

 • унапређење и коришћење шума и дивљачи;

 • спровођење мера заштите шума и дивљачи;

 • контрола семена и садног материјала у шумарству.


Шумарски и ловни инспектор

Милан РадојчићМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ

 • Школска управа Сомбор - Просветни саветникМИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

- Сектор пољопривредне инспекције

Републички пољопривредни инспектор за пољопривредно земљиште

Суботица, Tрг Лазара Нешића бр. 1

Канцеларија: 22 II спрат

Контакт: тел/факс  024/641-182; 064 88 18 546

E-mail: Мирјана Ћосић

 

Област надзора:

 • коришћење, обрада и заштита пољопривредног земљишта


републички пољопривредни инспектор:

Мирјана Ћосић

 
   
FOOTER
 СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ [Мапа]

Услови коришћења -/- Мапа презентације