Инспекције

1. Инспекција рада - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Шеф Одсека инспекције рада: Дејан Спировски

Републички инспектори рада: Никола Ивеља (Бачка Топола)

Инспектор рада: Јелена Шобот

 Саветник: Божо Ивковић

Одсек Инспекције рада Севернобачки управни округ Суботица: 

Надлежности инспекције рада:

 • надзор у области рада и радних односа;
 • надзор у области безбедности и здравља на раду;
 • активности на сузбијању рада на црно;
 • активности на смањењу броја повреда повреда радно-правних односа (прековремени рад, исплата зарада, разни облици дискриминације);
 • контрола услова рада и ризика по безбедност и здравље на раду;
 • увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду;
 • утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду пре почетка обављања делатности, као и друге послове одређене законом.

2. Тржишна инспекција -  МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ

Начелник одељења тржишне инспекције у Суботици: Атила Ковач

Републички тржишни инспектори: Мирела Зорић,  Драгана Стојановић, Милена Симић, Божидарка Ђурковић

 

Сектор тржишне инспекције, Одељење Суботица:

Надлежности инспекције:

Тржишна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују:

 • услови за обављање промета робе и вршење услуга које обављају правна и физичка лица и предузетници, цене робе и услуга, квалитет индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету, квалитет услуга, утврђивање услова за обављање привредних делатности у областима које чине предмет контроле, предузимање мера на које је законом овлашћен, спречавање нелојалне конкуренције (контрола рекламирања, оглашавања и нуђења робе, услуга, навођењем података којима се ствара или може створити забуна на тржишту, контрола продаје робе са ознакама и подацима који стварају или могу створити забуну у погледу порекла и квалитета робе и друго);
 • инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује заштита потрошача и област оглашавања и инспекцијски надзор над производњом и прометом робе којом се повређују права интелектуалне својине као и надзор над производњом и прометом робе заштићене ауторским или сродним правом.

3. Пољопривредна инспекција - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству: Маја Јеноваи

Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног порекла: Елвира Војнић Миљојковић

Одељење за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића и органску производњу: Драган Лазаревић

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

4. Фитосанитарна инспекција - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Фитосанитарни инспектор: Тренутно без фитосанитарног инспектора

Управа за заштиту биља, Одељење фитосанитарне инспекције, Одсек фитосанитарне инспекције – Нови Сад

Територија надзора: Севернобачки Управни округ, Севернобанатски управни округ, општине Сента, Кањижа и Нови Кнежевац. Област надзора:

 • контрола присуства штетних организама у земљишту и на биљу;
 • систематски надзор биљака и делова биља на присуство штетних организама који се сматрају посебно опасним за биље и резидуа средстава за заштиту биља;
 • безбедност хране у фази примарне производње хране биљног порекла и безбедности хране за животиње биљног порекла у фази примарне производње;
 • производња, дорада, промета и коришћења семена пољопривредног биља;
 • производња, дорада, промета и коришћења семена пољоривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;
 • производња, промет и коришћења садног материјала пољопривредног биља;
 • производња, промета и примене средстава за исхрану и заштиту биља;
 • контрола ограничене употребе и увођење у производњу генетички модификованих организама у свим фазама производње и прераду;
 • контрола рада имаоца јавних овлашћених;
  обрада свих поднесака везаних за пријаву производње семена и садног материјала на начин и у року прописаном Законом;
 • обрада свих поднесака везаних за упис у регистар: дистрибутера, увозника и произвођача средстава за исхрану и заштиту биља;
 • израда Уверења о признавању семена пољопривредног биља;
 • израда Сертификата о производњи садног материјала;
 • издавање Уверења о здраваственом стању пошиљки биља у унутрашњем промету;
 • контрола по Уредбама – Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде.

5. Ветеринарска инспекција - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Шеф Одсека ветеринарске инспекције: Александар Пижурица

Републички ветеринарски инспектори: Матилда Орчић Шоблохер, Слађана Ковачевић, Јелена Делић, Горан Баки, 

Милош Петровић, Душан Данилов (Бачка Топола)

Одсек ветеринарске инспекције за Севернобачки управни округ: 

Област надзора:

 • надзор у области здравствене заштите животиња;
 • ветеринарска и санитарна контрола у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко осемењавање, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње;
 • oдобравање и контрола рада објеката за производњу намирница животињског порекла (кланице, млекаре, прерада меда и сл. );
 • контрола објеката за производњу хране за животиње;
 • контрола нешкодљивог уклањања лешева и отпадака животињског порекла;
 • контрола промета лекова и биолошких средстава у ветерини;
 • надзор ветеринарских станица, амбуланти, института.

6. Туристичка инспекција - МИНИСТАРСТВО ЗА ТУРИЗАМ И ОМЛАДИНУ

Туристички инспектор и координатор за Севернобачки, Западнобачки и Севернобанатски управни округ: Биљана Рукавина

Туристички инспектори: Љиљана Граховац

Сектор туристичке инспекције, Одељење туристичке инспекције Нови Сад; Туристичка инспекција у Суботици: 

Област надзора:

 • Вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора;
 • Утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности;
 • Заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у областима туризма и угоститељства;
 • Израду извештаја и информација о раду Сектора и стању у областима у којима се обавља надзор;
 • Праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа;
 • Правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора;
 • Сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача;
 • Праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за туризам.

7. Здравствена инспекција - Министарство здравља

Здравствени инспектор: Данијела Обренић

Републичка здравствена инспекција; Сектор за здравствену инспекцију Одсек у Новом Саду: 

Област надзора:

 • Обављање инспекцијских надзора у објектима под наздором (Заводи, болнице, Домови здравља, апотеке, лабораторије и приватна пракса);
 • Утврђивање испуњености услова за почетак рада приватне праксе- по захтеву странака;
 • Недељно и месечно сасављање и слање извештаја о раду – Министарству здравља;
 • Редовна пословна комуникација са другим државним органима и странкама (приговори, жалбе…).

8. Санитарна инспекција - Покрајински секретаријат за здравство

Начелник Одељења санитарне инспекције у Суботици: Небојша Брцан

Покрајински санитарни инспектори: Здравка Шаренац, Богдана Максић, Гордана Чавлин, Ивана Штигмонд, Александра Радиновић

Сектор за санитарни надзор и јавно здравље; Одељење за санитарну инспекцију Суботица: 

У Сектору за санитарни надзор и превентивномедицинску делатност обављају се следећи послови:

 • припремање предлога стратегија, програма и планова у области санитарног надзора и превентивно медицинске делатности на територији Покрајине;
 • обезбеђење услова за спровођење активности у области јавног здравља који се односе на друштвену бригу за здравље;
 • обављање инспекцијских и са њима повезаних стручних послова који обухватају санитарни надзор у областима заштите становништва од заразних и незаразних болести и изложености дуванском диму, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће и угоститељства;
 • на позив министарства надлежног за послове здравља учешће у радним групама и давање мишљења у припреми прописа у области јавног здравља и у области санитарног надзора;
 • сарадња, учешће у координацији и припреми домаћих и међурегионалних пројеката;
 • израда упутстава за рад санитарних инспектора;
 • давање мишљења у вези са применом прописа у области санитарног надзора;
 • давање мишљења у вези са вршењем послова санитарне инспекције;
 • припремање одговора на тужбе у вези са вођењем управног спора и одговоре на тужбе због накнаде штете у вези са вођењем управног поступка инспектора;
 • израду нацрта записника о извршеном надзору над радом санитарних инспектора инспектора;
 • праћење ефикасности спровођења мера санитарног надзора;
 • решавање у управним стварима у првом степену;
 • санитарни надзор у областима и објектима који подлежу санитарном надзору у складу са законом;
 • контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја;
 • надзор над лицима која подлежу санитарном надзору;
 • превентивномедицинску делатност над лицима која су законом стављена под здравствени надзор;
 • надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором;
 • давање мишљења на планска документа, урбанистичке и просторне планове;
 • давање мишљења о санитарним условима у поступку издавања акта о урбанистичко-техничким условима у поступцима изградње објеката под санитарним надзором;
 • утврђивање испуњености услова пре изградње или реконструкције објеката у којима се обавља здравствена делатност, јавно снабдевање становништва водом за пиће и производње животних намирница путем индустријских постројења;
 • утврђивање испуњености услова у објектима за које није потребна претходна сагласност за рад;
 • контрола нове хране, дијететских производа, дечије хране-замене за мајчино млеко, дијететских суплемената и соли за исхрану људи и производњу адитива, арома, ензимских препарата неживотињског порекла и помоћних средстава неживотињског порекла, као и воде за пиће у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска вода), као и воде за јавно снабдевање становништва водом за пиће у свим фазама производње, прераде и промета, као и испитивање здравствене исправности предмета опште употребе;
 • утврђивање хигијенске исправности воде за пиће;
  надзор над спречавањем и сузбијањем заразних болести;
 • поступање по представкама и предлозима грађана;
 • по решењу министра надлежног за послове здравља организовање предавања и полагања испита за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени;
 • праћење стања у области јавног здравља;
 • праћење примене закона и других прописа у области јавног здравља и учествовање у припремању предлога прописа које као овлашћени предлагач Скупштина АП Војводине предлаже Народној скупштини Републике Србије;
 • праћење организације и рада завода за јавно здравље на територији АП Војводине и предлагање одговарајућих мера и активности за побољшање организације и рада;
 • остваривање сарадње са надлежним органима Републике Србије и другим организацијама и институцијама које се баве пословима јавног здравља као и остваривање међусекторске сарадње у области јавног здравља;
 • координација, подстицање, организација и усмеравање спровођења делатности у области јавног здравља на територији Покрајине која се остварује делатношћу органа АП Војводине и јединица локалне самоуправе заједно са носиоцима и учесницима у области јавног здравља;
 • праћење здравственог стања становништва као и предлагање и предузимање мера за његово унапређење;
 • праћење параметара оптерећења болешћу становништва на територији Покрајине као и предлагање и предузимање мера за његово смањење;
 • промоција здравља и спровођење мера за очување и унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести и фактора ризика;
 • обезбеђивање услова за обављање делатности здравствених установа, планирање и остваривање програма, у области јавног здравља;
 • припрема предлога посебних програма из области јавног здравља за територију Покрајине, у складу са законом;
 • учешће у обезбеђивању услова за брзо реаговање у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на територији Покрајине, у складу са законом и мерама Владе АП Војводине;
 • праћење рада завода за јавно здравље на територији Покрајине у остваривању програма из области јавног здравља;
 • давање мишљења у вези са применом прописа и вршењем послова у области јавног здравља;
 • сарадња, учешће у координацији и припреми домаћих и међурегионалних пројеката у области јавног здравља;
 • праћење и предлагање мера за развој нових организационих модела, као и стратегија у области јавног здравља на територији Покрајине и обављање и других нормативно-правних послова;
 • управно надзорних и управних послова;
 • документационих послова;
 • статистичко-евиденционих послова;
 • студијско – аналитичких послова;
 • стручно-оперативних послова у области санитарног надзора и превентивномедицинске делатности.

9. Инспекција заштите животне средине - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Покрајински инспектор за заштиту животне средине: Драган Секулић

Инспектори за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара и ресурса: Огњенка Николић, Злата Павловић

Инспектор заштите животне средине у области рибарства: Јовица Млађеновић

Подручна јединица Суботица: 

Инспектори за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара и ресурса: 

Инспектори заштите животне средине у области рибарства: 

Територија надзора: Севернобачки управни округ, Западнобачки управни округ, Севернобанатски управни округ (општине: Кањижа, Сента и Ада). Област надзора:

 • Заштита ваздуха;
 • Заштита вода (отпадне воде);
 • Заштта од буке у животној средини;
 • Заштита од најонизујућих зрачења (ултра и инфрацрвено зрачење, радио фреквенцијско здрачење, електромагнетна поља ниских фреквенција, ласерско зрачење и ултразвуки звук);
 • Управљање са амбалажом и амбалажним отпадом;
 • Управљање са опасним и неопасним отпадом;
 • Интегрисано спречавање и загађење животне средине (активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола);
 • Процена утицаја пројеката који се изводе или планирају из области индустрије, саобраћаја, рударства, енергетике, пољопривреде, шумарства, водорпивреде, управљање отпадном, комуналне делатности, објекти који се планирају у заштићеном природном добру и у заштићеној околини непоректног културног добра на животну средину.

10. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Шумарски и ловни инспектор: Милан Радојчић

Покрајински секретаријат: 

Област надзора:

 • надзор у области политике шумарстава, очувања шума;
 • унапређење и коришћење шума и дивљачи;
 • спровођење мера заштите шума и дивљачи;
 • контрола семена и садног материјала у шумарству.

11. Просветни саветник - Министарство просвете и науке

Просветни саветник: Владица Цветковић