Начелник

Решењем Владе Републике Србије од 25.марта 2021. године на место начелника Севернобачког управног округа постављен је Бојан Шоралов.

nacelnik-okruga-bojan-solarov

Начелник управног округа:

  • усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;
  • прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне  управе;
  • прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима  за њихов рад;
  • прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу  државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;
  • сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју  овог округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;
  • сарађује са општинама и градовимаради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне  управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне  управе на подручју управног  округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру државне управе и локалне самоуправе и Влади.
Начелника управног округа поставља Влада на период од пет година, на предлог министра правде и државне управе, према Закону о државним службеницима. Законска решења предвиђају и постојање Савета управног округа, ради усклађивања рада органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа. Савет чине начелник управног округа и председници општина Мали Иђош – Maрко Лазић, Бачка Топола – Адриан Сатмари, као и градоначелник града Суботица, Стеван Бакић. Обавеза начелника у вези са радом Савета округа подразумева редовно сазивање седница, на којима има улогу председавајућег, најмање једном у два месеца. На седницама Савета се разматра проблематика везана за рад инспекцијских служби и сарадњу са службама локалне самоуправе, у циљу побољшања услова рада. Редовно се води записник и доносе закључци, који се обавезно достављају Министарству државне управе и локалне самоуправе и осталим министарствима, која на територији округа имају подручне јединице.