Организација и надлежности

Окрузи су својевремено основани Уредбом о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта („Службени гласник РС“, 36/92, 52/92, 3/93, 60/93 и 5/95) коју је донела Влада Републике Србије на основу члана 90. тачка 5. Устава РС и члана 2. тачка 5. Закона о Влади РС („Службени гласник РС“, број 5/91).

Севернобачки управни округ је основан за територију града Суботица и општине Бачка Топола и Мали Иђош, са седиштем у Суботици

Законом о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05и 101/07) уређен је начин образовања управних округа.

Уредбом Владе којом се установљавају Управни окрузи („Службени гласник РС“, број 15/06) одређују се њихови називи, подручја и седиште. Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје.

Органи државне управе у Округу могу да обављају један или више следећих послова:

  • да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења,
  • да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и
  • да врше инспекцијски надзор.

С обзиром да је Управни округ у ствари збир различитих послова државне управе, које врше различити органи државне управе на истој територији, нема сопствене, изворне надлежности из домена послова државне управе.

Управни округ чине Стручна служба и начелник управног округа. Стручном службом управног округа руководи начелник Округа.

Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. У оквиру Стручне службе образована је ужа унутрашња јединица – Одсек за опште послове којим руководи шеф Одсека, Весна Бајић, дипломирани правник.

У Одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на: остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе; пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама и подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а образоване за подручје шире или уже од подручја Управног округа; послове из области реформе државне управе; управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника; евиденцију и развој кадрова; доступност информацијама од јавног значаја; послове вредновања радне успешности државних службеника; послове анализирања радних места; стручне послове за потребе Савета управног округа; планирање извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промену квота, израду захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима, ивршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених; састављање анализа, извештаја и информација; послове јавне набавке; набавку, чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедицију предмета; сарадња са регионалним организацијама у области развоја локалних самоуправа и округа, као и друге послове од значаја за рад Управног округа.

Сва радна места су попуњена: запослено је на неодређено време четири државна службеника и два намештеника: један државни службеник у звању саветника, један државни службеник у звању сарадника, два државна службеника у звању референта, један намештеник I врсте и један мамештеник IV врсте радних места. Начелник Округа је функционер.